Zavřít X :

Antény, satelitní přijímače, satelity - Petr Dudek

Chválkovická 45, 772 00 Olomouc, tel.: 777 159 059, e-mail: info@anteny-satelity.com


ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - SLABOPROUDÉ ROZVODY

detailně

E-shop
Novinky

Česká televize odsouvá přechod na DVB-T2, vrací se ČT:D/Art

Veřejnoprávní televize odsouvá do listopadu 2019 původní záměr přesunout po skončení šampionátu v hokeji kvůli přechodu na vyšší stupeň digitalizace (DVB-T2) stanici ČT Sport na jiný multiplex. Sport zůstane v DVB-T, navíc i lidé, kteří si dosud nepořídili set top box ani nový televizor, budou moci znovu naladit ČT Déčko. Všech šest stanic České televize začne od 24. dubna fungovat ve stávajícím multiplexu 1, stačí tedy aktualizovat seznam programů pomocí automatického nebo ručního ladění na televizoru.

 

logo

 V pondělí 2. dubna začne v Česku vysílat nový celoplošný kanál televizní skupiny Prima s názvem Prima KRIMI.

Prima KRIMI je dostupná na klasickou pozemní anténu v rámci celoplošného DVB-T multiplexu 3. Stačí provést nové vyhledávání stanic. V Olomouci jsou to kanály 51 z Pradědu, 59 z Kojálu nebo 25 ze Zlína. Prima KRIMI je také dostupná v balíčku Digital satelitního operátora Skylink.

 

Česká televize vysílá v DVB-T2

Česká televize začala dne 29. března 2018 vysílat programy ČT1 HD, ČT2 HD, ČT Sport HD, ČT24 HD a ČT:D HD / ČT art HD v HD rozlišení 1080p/50 v rámci Přechodové sítě 11 - RS11. V Olomouci a okolí je možné tuto síť naladit na kanále 26. Pro příjem je nutný novější televizor nebo set top box s podporou DVB-T2, HEVC a HE-AAC.

 

Přechodové sítě PS12 a PS13 v DVB-T2

V Olomouci a okolí je možné od března 2018 příjímat dva nové multiplexy DVB-T2. PS12 vysílá z vysílačů Praděd a Kojál na kanále 28 nebo Zlín na kanále 22 a PS13 z vysílače Olomouc - Slavonín na kanále 24 nebo Zlín na kanále 34. Celkem je možné v rámci těchto multiplexů přijímat cca 27 programů.

 

Souběh DVB-T a DVB-T2 bude v Česku do roku 2020

Digitální pozemní vysílání bude v Česku dostupné souběžně ve dvou standardech DVB-T a DVB-T2 od druhé poloviny roku 2016 do konce roku 2020. Počítá s tím Strategie udržitelného rozvoje zemského digitálního vysílání. Materiál zpracovala s usnesením vlády expertní skupina Ministerstva průmyslu a obchodu jako jedno z klíčových opatření Strategie správy spektra, které by mělo zajistit uvolnění kmitočtů pásma 700 MHz pro mobilní vysokorychlostní datové služby. Pozemní vysílání tak čeká důležitá změna - nevyhnutelné zmenšení stávajícího kmitočtového pásma UHF (470 - 790 MHz) určeného pro DTT ve prospěch jiných služeb.

 

Obchodní podmínky 

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.anteny-satelity.com

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, prodejce) a kupujícího (zákazník).

Prodávající:

Petr Dudek, Chválkovická 104, 772 00 Olomouc

IČ: 68183933, DIČ: CZ7007045309

Firma Petr Dudek je plátcem DPH. 

 

Kupující: 

Koncový zákazník. Prodej zboží koncovým zákazníkům se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, a souvisejících norem, ve znění pozdějších předpisů.

Je-li kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba-podnikatel, řídí se prodej zboží zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a souvisejících norem, ve znění pozdějších předpisů.

 

Informace o provozovateli a cenách:

Firma Petr Dudek je provozovatelem internetového obchodu www.anteny-satelity.com.

Cena za zboží je v tomto obchodě uvedena vždy včetně DPH.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.anteny-satelity.com  jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.anteny-satelity.com, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy při objednání přes internet do 14ti dnů od převzetí zboží. Nárok na vrácení zboží máte i v případě, že objednávku vytvoříte po internetu a zboží odeberete osobně na naší provozovně. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající vrací částku za zboží včetně dopravného pokud bylo účtováno a to do 30ti dnů od obdržení vráceného zboží. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely občanského zákoníku č.367/2000 od kupní smlouvy:
1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

Právo na odstoupení od smlouvy Vám nevzniká v případě, že nejste spotřebitel a zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ ve Vámi vytvořené objednávce), neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

 Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od smluvního přepravce, příp. v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, zálohovou fakturou apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
3. Kupující má právo stornovat neodeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení (pouze při objenání přes internet). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 Nepřevzetí zásilky kupujícím

1. V případě, že kupující z nějakého důvodu zásilku nepřevezme od přepravce nebo nevyzvedne již uloženou zásilku, může dodavatele zažádat e-mailem o opětovné zaslání zásilky. V tomto případě bude zásilka odeslána až po zaplacení ceny objednávky předem na účet dodavatele. Cena objednávky bude v toto případě navýšena o skutečné náklady související s přepravou.
2. V případě, že si kupující z nějakého důvodu zásilku nevyzvedne a nemá zájem o opětovné dodání zásilky, má prodávající právo požadovat po kupujícím uhrazení vzniklých nákladů - manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 10% z ceny zásilky minimálně však 300,– Kč s DPH. Pokud bylo předmětem objednávky zboží jehož vlastnosti, rozměry nebo parametry byly změněny dle specifického požadavku zákazníka, může prodávající požadovat po kupujícím úhradu plné ceny za takto upraveného zboží.

 Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: 
adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.1.53) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  a. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  b. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

 Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a na telefonní číslo kupujícího formou SMS zpráv a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.anteny-satelity.com, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny dle obchodního zákoníku § 513/1991 Sb.

 

Reklamační řád

Reklamační podmínky

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu www.anteny-satelity.com  a právním řádem platným v ČR, podle obchodního zákoníku.
2. Zboží reklamujte přímo u prodejce www.anteny-satelity.com na adrese uvedené v záručním nebo faktuře.
3. Před odesláním reklamovaného zboží doporučujeme z praktických důvodů nejprve telefonické nebo e-mailové sdělení prodejci.
4. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.
5. Zboží na reklamaci posílejte vždy v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Prodejce neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.
6. Reklamace neúplné, nebo špatné dodávky zboží uznáváme v pracovní dny do 24 hod. od převzetí zboží zákazníkem, v případě převzetí zboží zákazníkem v den, který předchází dnu pracovního klidu nebo volna, pak nejpozději během prvního pracovního následujícího po tomto volnu. 

 Záruční podmínky

1. Délka záruky je uvedena v záručním listu nebo na přiložené faktuře a je zpravidla 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční doba na akumulátory a nabíjecí články je 6 měsíců. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje.
2. Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu dodavatele. Zboží musí být v původním obalu včetně ostatního dodaného příslušenství. U zboží musí být přiložena kopie faktury nebo dodacího listu a přesný popis závady.
3. Po vyřízení reklamace zašle servisní středisko prodejce na své náklady a riziko zboží zpět zákazníkovi, případně vyzve zákazníka k osobnímu odběru.
4. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
  - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
  - neodbornou instalací nebo zavedením špatného sw do přístroje
  - zacházením či obsluhou a použitím, které jsou v rozporu s dodaným návodem k použití,
  - používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v návodu k použití,
  - zboží bylo poškozeno živly (oheň, voda nebo jiná kapalina, blesk atd.),
  - zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití,
  - zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN-EN,
  - v případě neoprávněné reklamace budeme nuceni opravu účtovat dle ceníku pozáručních oprav 
5. Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.
6. Na pozáruční opravy je záruka 6 měsíců a to pouze na stejnou závadu, jenž se projevila při opravě.

 Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.července 2006. Ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruce zboží. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

 
Nákupní košík
Počet položek:
Cena celkem:0,00 Kč
zobrazit košík
Přihlášení uživatelů
přihlásit | registrovat
Rychlý kontakt

Tel.+SMS: +420 777159059

08.00 - 20.00h

Naše tipy

Parabola Mascom OP80Al Profi

Kvalitní hliníková profesionální offsetová parabola s výbornou povrchovou úpravou a rozměry 74x84 cm ...

Cena: 1 573 Kč (s DPH)

freeSAT medium karta - pro každého s vlastním přijímačem

Pokud vlastníte satelitní přijímač kompatibilní s ICE/Irdeto kartou, můžete sledovat 72 programů za ...

Cena: 199 Kč (s DPH)

HDTV komplet Mascom MC270, červený, 1TV, 1 družice

HDTV satelitní komplet pro příjem z jedné družice a nahráváním na externí disk. Pro příjem českých a ...

Cena: 2 990 Kč (s DPH)

MASCOM MC751 T2HD IPTV DVB-T2 H.265/HEVC

FULL HD DVB-T2 přijímač s podporou nového kodeku H.265/HEVC, který garantuje plnou fukčnost s novým ...

Cena: 726 Kč (s DPH)

Koaxiální kabel Televes 210603, Al PVC

Koaxiální kabel vhodný pro vnitřní rozvody TV a SAT signálu. Průměr přes plášť 5,0 mm, materiál PVC, ...

Cena: 9 Kč (s DPH)

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - SLABOPROUDÉ ROZVODY - Czech Republic
Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies